dot dot
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์สุขภาวะทางจิต

          ศูนย์สุขภาวะทางจิต เป็นศูนย์ให้บริการทางจิตวิทยาของคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีจุดมุ่งหมายในการบูรณาการองค์ความรู้ทางจิตวิทยาในทุกสาขากับการให้บริการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตให้กับสังคมไทย รวมถึงการเป็นศูนย์ด้านจิตวิทยาแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอย่างครบวงจร

          ปัจจุบัน ศูนย์สุขภาวะทางจิต เปิดให้บริการโดยนักจิตวิทยาประจำและคณาจารย์ของคณะจิตวิทยา ณ ชั้น 5 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ โดยมีเวลาทำการตั้งแต่ 9.00 น. – 17.00 น. ทุกวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศช่วงเวลาหยุดทำการของศูนย์สุขภาวะทางจิต

อ่านทั้งหมด

บทความ

 เพราะรัก...จึงอภัย

อ่านทั้งหมด

 หลุมพรางทางความคิด

อ่านทั้งหมด

 เคล็ด (ไม่) ลับชนะความล้มเหลว

อ่านทั้งหมด

 งานหนัก ไม่ทำให้ใจหนัก แต่ใจหนัก ทำให้งานหนัก

 

อ่านทั้งหมด

dot
บริการของเรา
dot
bulletบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล
bulletบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม
bulletบริการสายด่วนเยียวยาจิตใจ
bulletบริการอบรมเชิงปฏิบัติการ
bulletบริการห้องทดลองทางจิตวิทยา
bulletบริการแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษา
dot
อัตราค่าบริการของศูนย์
dot
bulletอัตราค่าบริการในช่วงเวลาทำการ
bulletอัตราค่าบริการในช่วงนอกเวลาทำการ
Copyright © 2012 ศูนย์สุขภาวะทางจิต. All Rights Reserved.