ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล
bulletบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม
bulletบริการสายด่วนเยียวยาจิตใจ
bulletบริการอบรมเชิงปฏิบัติการ
bulletบริการแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษา
dot
อัตราค่าบริการของศูนย์
dot
bulletอัตราค่าบริการในช่วงเวลาทำการ
bulletอัตราค่าบริการในช่วงนอกเวลาทำการ
อัตราค่าบริการในช่วงนอกเวลาทำการ

 

หมายเหตุ

  1. โปรดติดต่อนัดหมายขอรับบริการในช่วงนอกเวลาทำการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ (ดูหัวข้อ contact us)
  2. การบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล การบริการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา และการบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบครอบครัว กรณีใช้เวลาไม่ครบ 1 ชั่วโมงแรก คิดค่าบริการเท่ากับ 1 ชั่วโมง กรณีที่ใช้เวลาเกิน 1 ชั่วโมง ให้คิดค่าบริการเพิ่มตามจำนวนชั่วโมงที่เกินมา ถ้าจำนวนเวลาที่เกินมามีเศษของนาทีน้อยกว่า 30 นาที ให้ปัดเศษของนาทีทิ้ง ถ้ามีเศษของนาทีตั้งแต่ 30 นาทีขึ้นไป ให้ปัดเศษของนาทีเป็น 1 ชั่วโมง
  3. การบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม 1 ครั้ง จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที ถึง 3 ชั่วโมง
  4. อัตราค่าบริการห้องทดลองทางจิตวิทยาไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลืองที่อาจใช้ในการทดลองอัตราค่าบริการของศูนย์ฯ

อัตราค่าบริการในช่วงเวลาทำการ articleCopyright © 2012 ศูนย์สุขภาวะทางจิต. All Rights Reserved.