dot dot
บริการแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษา article

 

ศูนย์สุขภาวะทางจิตเปิดรับนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสงค์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษา โดยมีนักจิตวิทยาประจำศูนย์ฯ และคณาจารย์คณะจิตวิทยาเป็นผู้นิเทศก์อย่างใกล้ชิด

 

นิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้องสำนักงานศูนย์สุขภาวะทางจิต (ห้อง 508 ชั้น 5 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ) หรือทำการสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-218-1171 หรือทางอีเมล์ wellness.chula@gmail.com
บริการของเรา

บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล article
บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม article
บริการสายด่วนเยียวยาจิตใจ article
บริการอบรมเชิงปฏิบัติการ article
บริการห้องทดลองทางจิตวิทยา article
โครงการบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลแก่หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศdot
บริการของเรา
dot
bulletบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล
bulletบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม
bulletบริการสายด่วนเยียวยาจิตใจ
bulletบริการอบรมเชิงปฏิบัติการ
bulletบริการห้องทดลองทางจิตวิทยา
bulletบริการแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษา
dot
อัตราค่าบริการของศูนย์
dot
bulletอัตราค่าบริการในช่วงเวลาทำการ
bulletอัตราค่าบริการในช่วงนอกเวลาทำการ
Copyright © 2012 ศูนย์สุขภาวะทางจิต. All Rights Reserved.