ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล
bulletบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม
bulletบริการสายด่วนเยียวยาจิตใจ
bulletบริการอบรมเชิงปฏิบัติการ
bulletบริการแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษา
dot
อัตราค่าบริการของศูนย์
dot
bulletอัตราค่าบริการในช่วงเวลาทำการ
bulletอัตราค่าบริการในช่วงนอกเวลาทำการ
บริการสายด่วนเยียวยาจิตใจ articleศูนย์สุขภาวะทางจิต มีการให้บริการผ่านโทรศัพท์สายด่วน (หมายเลข 02-218-0336) เพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการที่มีความต้องการรับบริการเยียวยาจิตใจอย่างเร่งด่วน หรือไม่สามารถมารับบริการที่ศูนย์ฯ โดยตรง

 

บริการสายด่วนเยียวยาจิตใจเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในช่วงเวลา 9.00 น. - 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดทำการของศูนย์ฯ) โดยไม่คิดค่าบริการ
บริการของเรา

บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล article
บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม article
บริการอบรมเชิงปฏิบัติการ article
บริการแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษา articleCopyright © 2012 ศูนย์สุขภาวะทางจิต. All Rights Reserved.