ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล
bulletบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม
bulletบริการสายด่วนเยียวยาจิตใจ
bulletบริการอบรมเชิงปฏิบัติการ
bulletบริการแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษา
dot
อัตราค่าบริการของศูนย์
dot
bulletอัตราค่าบริการในช่วงเวลาทำการ
bulletอัตราค่าบริการในช่วงนอกเวลาทำการ
บริการของเรา

ศูนย์สุขภาวะทางจิตมีความพร้อมในการให้บริการพันธกิจและเป้าหมายในการป้องกันและเยียวยาปัญหาสุขภาวะทางจิตที่เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วยลักษณะการให้บริการที่หลากหลาย ท่านสามารถดูรายละเอียดของการให้บริการของเราได้จากหัวข้อการให้บริการของเราตามรายการด้านล่างนี้

 บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล article
บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม article
บริการสายด่วนเยียวยาจิตใจ article
บริการอบรมเชิงปฏิบัติการ article
บริการแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษา article
1
[Go to top]Copyright © 2012 ศูนย์สุขภาวะทางจิต. All Rights Reserved.