ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล
bulletบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม
bulletบริการสายด่วนเยียวยาจิตใจ
bulletบริการอบรมเชิงปฏิบัติการ
bulletบริการแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษา
dot
อัตราค่าบริการของศูนย์
dot
bulletอัตราค่าบริการในช่วงเวลาทำการ
bulletอัตราค่าบริการในช่วงนอกเวลาทำการ
ข่าวประชาสัมพันธ์


11 มกราคม 2560 ประกาศช่วงเวลาหยุดทำการของศูนย์สุขภาวะทางจิต
การเสวนา เรื่อง “การสร้างแรงจูงใจในการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี” article
**ประกาศ** เรื่องการเสวนาภาคต่อจากละครวัยแสบสาแหรกขาด: การถอดบทเรียนจากละครสู่บทบาทของนักจิตวิทยาในชีวิตจริง" article
การเสวนาภาคต่อจากละครวัยแสบสาแหรกขาด: การถอดบทเรียนจากละครสู่บทบาทของนักจิตวิทยาในชีวิตจริง article
1 มิถุนายน 2559 - ประกาศวันหยุดทำการประจำมิถุนายน 2559 article
[Go to top]Copyright © 2012 ศูนย์สุขภาวะทางจิต. All Rights Reserved.