dot dot
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) เบื้องต้น” article

 

 

 

                              

 

 

 

1) ชื่อโครงการ

 

          โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) เบื้องต้น”

 

2) หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการ

 

 

 

อาจารย์ ดร. สมบุญ จารุเกษมทวี
ศูนย์สุขภาวะทางจิต ร่วมกับหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

3) หลักการและเหตุผล

 

          การเป็นที่ทราบกันดีว่า จิตบำบัดตามการพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรม หรือ Rational emotive behavior therapy (REBT) เป็นจิตบำบัดที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดปัญหาทางสุภาพจิตที่มีประสิทธิภาพ

 

  อนึ่งเพื่อขยายองค์ความรู้และทักษะให้แก่นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่าสาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคลากรทางด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีความประสงค์จะจัดอบรม เรื่อง “Rational emotive behavior therapy (REBT) เบื้องต้น” ให้แก่นิสิตปัจจุบัน และนิสิตเก่าสาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคลากรทางด้านสุขภาพจิต

 

4) วัตถุประสงค์

 

เพื่อให้นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่าสาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคลากรทางด้านสุขภาพจิต ได้รับความรู้ในการให้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดตามการพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรม หรือ Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)

 

5) ระยะเวลาดำเนินการ

 

การอบรมมีกำหนดการจัดงานในวันที่ 18 ตุลาคม 2559ณ ห้อง 614 ชั้น 6 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

6) วิทยากร

 

Professor Peter Edward Trower,  FBPsS, PhD, M.Sc., C.Psychol, Diplomate  of  ACT, Associate Fellow of AEI

 

 

 

          Current Position

 

  • Honorary Professor in Clinical Psychology, School of Psychology, Birmingham University.

  • Co-Director of Training and Research, Rational Emotive Behaviour Therapy Centre, Birmingham University (UK Affiliate of the Albert Ellis Institute, New York).

 

 

 

7) กำหนดการ

 

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

 

เวลา

รายการ

08.00-08.45 น.

ลงทะเบียน

08.45-09.00 น.

พิธีเปิด

09.00-10.15 น.

Introduction and overview of REBT I

10.15-10.30 น.

พักอาหารว่าง

10.30-12.00 น.

Introduction and overview of REBT I

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.15 น.

From Theory to Practice I

14.15-14.30 น.

พักอาหารว่าง

14.30-16.00 น.

From Theory to Practice II

 

 

 

8) ค่าลงทะเบียน

 สามารถลงทะเบียนได้ที่  https://form.jotform.me/62551614125449

  1. ศิษยเก่าสาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เก็บค่าลงทะเบียนคนละ
    1,000 บาท (ราคานี้รวมค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน แต่ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง)

  2. บุคคลากรทางด้านสุขภาพจิต เก็บค่าลงทะเบียนคนละ 1,250 บาท (ราคานี้รวมค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน แต่ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง)

     

 

- ข้าราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงจากหน่วยงานต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

 

- โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

9) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

9.1    ผู้ผ่านการอบรมได้รับความรู้ในการให้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดตามการพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรม หรือ Rational emotive behavior therapy (REBT)

 

9.2    ผู้ผ่านการอบรมได้ฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดแนวคิดจิตบำบัดตามการพิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรม หรือ Rational emotive behavior therapy (REBT)

 

 

 

10) วิธีการชำระเงิน

 

          สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ www.chulawellness.com โดยผู้เข้าร่วมการอบรมจะต้องทำการส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินมาให้กับศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ โทรสาร 02-218-1195 หรือ
e-mail: wellness.chula@gmail.com เพื่อยืนยันการชำระเงินจึงจะได้รับการลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมการอบรม

 

 

 

11) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

          ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-1171
โทรสาร 02-218-1195 หรือ
e-mail: wellness.chula@gmail.com

 

 

(ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ)

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

11 มกราคม 2560 ประกาศช่วงเวลาหยุดทำการของศูนย์สุขภาวะทางจิต
ขั้นตอนการลงทะเบียนละชำระเงินค่าลงทะเบียนการอบรมเชิงปฎิบัติการ REBT article
การเสวนา เรื่อง “การสร้างแรงจูงใจในการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี” article
**ประกาศ** เรื่องการเสวนาภาคต่อจากละครวัยแสบสาแหรกขาด: การถอดบทเรียนจากละครสู่บทบาทของนักจิตวิทยาในชีวิตจริง" article
การเสวนาภาคต่อจากละครวัยแสบสาแหรกขาด: การถอดบทเรียนจากละครสู่บทบาทของนักจิตวิทยาในชีวิตจริง article
1 มิถุนายน 2559 - ประกาศวันหยุดทำการประจำมิถุนายน 2559 article
1 พฤษภาคม 2559 - ประกาศวันหยุดทำการประจำพฤษภาคม 2559 article
1 เมษายน 2559 - ประกาศวันหยุดทำการประจำเมษายน 2559 article
1 กุมภาพันธ์ 2559 - ประกาศวันหยุดทำการประจำกุมภาพันธ์ 2559 article
1 มกราคม 2559 - ประกาศวันหยุดทำการประจำมกราคม 2559 article
การเสวนา เรื่อง “Clinical Supervision in Buddhist Counseling Context” article
1ธันวาคม 2558 - ประกาศวันหยุดทำการประจำเดือนธันวาคม 2558 article
1 ตุลาคม 2558 - ประกาศวันหยุดทำการประจำเดือนตุลาคม 2558 article
1 สิงหาคม 2558 - ประกาศวันหยุดทำการประจำเดือนสิงหาคม 2558 article
1 กรกฎาคม 2558 - ประกาศวันหยุดทำการประจำเดือนกรกฎาคม 2558 article
1 พฤษภาคม 2558 - ประกาศวันหยุดทำการประจำเดือนพฤษภาคม 2558 article
31 มีนาคม 2558 - ประกาศวันหยุดประจำเดือนเมษายน 2558
20 มีนาคม 2558 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Cognitive-Behavioral Therapy for Depression เบื้องต้น"
20 มกราคม 2558 - วันหยุดเพิ่มเติมเดือนมกราคม 2558
1 ธันวาคม 2557 - โครงการนำเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 4 article
1 ธันวาคม 2557 - ประกาศวันหยุดประจำเดือนธันวาคม 2557
1 ตุลาคม 2557 - โครงการบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลแก่หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ article
8 กรกฎาคม 2557 - โครงการนำเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 และ 3 article
1 กรกฎาคม 2557 - วันหยุดทำการในเดือนกรกฎาคม 2557 article
12 พฤษภาคม 2557 - โครงการนำเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 article
10 มีนาคม 2557 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Couple Therapy Basics and Beyond
3 มีนาคม 2557 - ศูนย์สุขภาวะเปิดให้บริการตามปกติแล้ว article
13 กุมภาพันธ์ 2557 - วันหยุดทำการในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 article
3 กุมภาพันธ์ 2557 - ศูนย์สุขภาวะทางจิตเปิดบริการตามปกติ article
23 มกราคม 2557 - การเปิดทำการในช่วงวันที่ 23-24 มกราคม 2557
20 มกราคม 2557 - การเปิดทำการในช่วงวันที่ 20-22 มกราคม 2557 article
20 มกราคม 2557 - จุฬาฯ เปิดทำการตามปกติ 20 ม.ค. เป็นต้นไป article
15 มกราคม 2557 - ศูนย์สุขภาวะทางจิตปิดทำการในวันที่ 16-17 มกราคม 2557 article
15 มกราคม 2557 - จุฬาฯ ปิดทำการต่อ 16-17 ม.ค. 2557 article
14 มกราคม 2557 - ศูนย์สุขภาวะทางจิตปิดทำการช่วงวันที่ 14-15 มกราคม 2557 article
14 มกราคม 2557 - จุฬาฯ ประกาศปิดมหาวิทยาลัย 14 – 15 มกราคม 2557 article
12 มกราคม 2557 - จุฬาฯ ประกาศ งดการเรียนการสอน 13-15 มกราคมนี้ article
1 ตุลาคม 2556 - ประกาศวันหยุดทำการของศูนย์ฯ ประจำเดือนตุลาคม 2556 article
25 กันยายน 2556 - บุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าศึกษาดูงานของศูนย์ฯ article
16 กันยายน 2556 - ประกาศอัตราค่าบริการของศูนย์สุขภาวะทางจิต article
1 เมษายน 2559 - ประกาศวันหยุดทำการประจำเมษายน 2559
การเสวนา เรื่อง “Clinical Supervision in Buddhist Counseling Context” article
1 ตุลาคม 2558 - ประกาศวันหยุดทำการประจำเดือนตุลาคม 2558 article
1ตุลาคม 2558 - ประกาศวันหยุดทำการประจำเดือนตุลาคม 2558 articledot
บริการของเรา
dot
bulletบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล
bulletบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม
bulletบริการสายด่วนเยียวยาจิตใจ
bulletบริการอบรมเชิงปฏิบัติการ
bulletบริการห้องทดลองทางจิตวิทยา
bulletบริการแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษา
dot
อัตราค่าบริการของศูนย์
dot
bulletอัตราค่าบริการในช่วงเวลาทำการ
bulletอัตราค่าบริการในช่วงนอกเวลาทำการ
Copyright © 2012 ศูนย์สุขภาวะทางจิต. All Rights Reserved.