ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล
bulletบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม
bulletบริการสายด่วนเยียวยาจิตใจ
bulletบริการอบรมเชิงปฏิบัติการ
bulletบริการแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษา
dot
อัตราค่าบริการของศูนย์
dot
bulletอัตราค่าบริการในช่วงเวลาทำการ
bulletอัตราค่าบริการในช่วงนอกเวลาทำการ
การเสวนาภาคต่อจากละครวัยแสบสาแหรกขาด: การถอดบทเรียนจากละครสู่บทบาทของนักจิตวิทยาในชีวิตจริง article

 

 

1. ชื่อโครงการ  

          เสวนาภาคต่อจากละครวัยแสบสาแหรกขาด: การถอดบทเรียนจากละครสู่บทบาทของนักจิตวิทยาในชีวิตจริง

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

          ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. ที่มาและความสำคัญของโครงการ      

ในปัจจุบันปัญหาเด็กและวัยรุ่นในสังคมไทยกำลังได้รับความสนใจจากสังคมในการที่จะเข้ามาร่วมกันดูแลและแก้ไขปัญหา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะเสาหลักทางด้านจิตวิทยาของสังคม จึงจัดโครงการ “เสวนาภาคต่อจากละครวัยแสบสาแหรกขาด: การถอดบทเรียนจากละครสู่บทบาทของนักจิตวิทยาในชีวิตจริง” ขึ้น เพื่อให้สังคมได้ทราบและเข้าใจถึงบทบาทของนักจิตวิทยาการปรึกษา และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้ความเข้าใจ รวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆ ระหว่างนักจิตวิทยา ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน นิสิตนักศึกษา อันจะนำไปสู่แนวทางในการพัฒนางานนักจิตวิทยาในโรงเรียนอย่างยั่งยืนต่อไป

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4.1  เพื่อจัดทำแนวทางการสร้างตำแหน่งนักจิตวิทยาการปรึกษาในระบบการศึกษา

4.2  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยาให้แก่สังคม

4.3  เพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจในบทบาทของนักจิตวิทยาการปรึกษาแก่สังคม

4.4  เพื่อเป็นสื่อกลางในการพัฒนางานนักจิตวิทยาในโรงเรียน

5. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน/ผลักดันงานนักจิตวิทยาในโรงเรียน นักจิตวิทยา ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน 120 คน (ภาคเช้า 80 คน และภาคบ่าย 40 คน)

 

6. สถานที่ดำเนินโครงการ

ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7. รูปแบบการดำเนินโครงการ

การดำเนินการตามโครงการจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาคเช้าจะจัดในรูปแบบของการเสวนา และภาคบ่ายจะจัดขึ้นในรูปแบบของการประชุมระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานร่วมกัน

เวลา

กำหนดการ

08.30-08.45 น.

ลงทะเบียน

08.45-09.00 น.

09.00-09.30 น.

พิธีเปิด

ความจำเป็นและบทบาทของนักจิตวิทยาในโรงเรียน

โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)

09.30-10.30 น.

เสวนาภาคต่อจากละครวัยแสบสาแหรกขาด: บทบาทของนักจิตวิทยาในชีวิตจริง
โดย  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

แพทย์หญิง วิมลรัตน์ วันเพ็ญ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

คุณวราภรณ์  หงษ์ดิลกกุล ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง

คุณณัฐิยา ศิรกรวิไล ผู้เขียนบทละครจากละครเรื่องวัยแสบสาแหรกขาด

คุณนิธิภัทร์ เอื้อวัฒนสกุล ผู้จัดละครจากละครเรื่องวัยแสบสาแหรกขาด

อาจารย์ ดร. ณัฐสุดา เต้พันธ์ ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
และมี อาจารย์ ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและอาจารย์ศูนย์แนะแนว โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายมัธยม เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

  10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.

เสวนาภาคต่อจากละครวัยแสบสาแหรกขาด: บทบาทของนักจิตวิทยาในชีวิตจริง(ต่อ)

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.

การประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนา เพื่อกำหนดตำแหน่งนักจิตวิทยา
ในโรงเรียนให้เกิดขึ้น และคงอยู่อย่างยั่งยืนในระบบการศึกษาไทย
โดย  ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2 ท่าน

ตัวแทนจากกรมสุขภาพจิต จำนวน 2 ท่าน

ตัวแทนจากสมาคมผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 2 ท่าน

ตัวแทนอาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 2 ท่าน

และมี อาจารย์ ดร. ณัฐสุดา เต้พันธ์ ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา เป็นผู้ดำเนินการประชุม

8. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

          ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการเสวนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

           ***สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://form.jotform.me/61591019873461

 

9. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)

9.1 แนวทางในการพัฒนาและรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)

9.2 องค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยาได้รับการเผยแพร่ให้แก่สังคม

9.3 สังคมเกิดความเข้าใจในบทบาทของนักจิตวิทยาการปรึกษามากขึ้น

9.4 แนวทางในการพัฒนางานนักจิตวิทยาในโรงเรียนอย่างยั่งยืน 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

11 มกราคม 2560 ประกาศช่วงเวลาหยุดทำการของศูนย์สุขภาวะทางจิต
การเสวนา เรื่อง “การสร้างแรงจูงใจในการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี” article
**ประกาศ** เรื่องการเสวนาภาคต่อจากละครวัยแสบสาแหรกขาด: การถอดบทเรียนจากละครสู่บทบาทของนักจิตวิทยาในชีวิตจริง" article
1 มิถุนายน 2559 - ประกาศวันหยุดทำการประจำมิถุนายน 2559 article
1 พฤษภาคม 2559 - ประกาศวันหยุดทำการประจำพฤษภาคม 2559 article
1 เมษายน 2559 - ประกาศวันหยุดทำการประจำเมษายน 2559 article
1 กุมภาพันธ์ 2559 - ประกาศวันหยุดทำการประจำกุมภาพันธ์ 2559 article
1 มกราคม 2559 - ประกาศวันหยุดทำการประจำมกราคม 2559 article
การเสวนา เรื่อง “Clinical Supervision in Buddhist Counseling Context” article
1ธันวาคม 2558 - ประกาศวันหยุดทำการประจำเดือนธันวาคม 2558 article
1 ตุลาคม 2558 - ประกาศวันหยุดทำการประจำเดือนตุลาคม 2558 article
1 สิงหาคม 2558 - ประกาศวันหยุดทำการประจำเดือนสิงหาคม 2558 article
1 กรกฎาคม 2558 - ประกาศวันหยุดทำการประจำเดือนกรกฎาคม 2558 article
1 พฤษภาคม 2558 - ประกาศวันหยุดทำการประจำเดือนพฤษภาคม 2558 article
31 มีนาคม 2558 - ประกาศวันหยุดประจำเดือนเมษายน 2558
20 มีนาคม 2558 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Cognitive-Behavioral Therapy for Depression เบื้องต้น"
20 มกราคม 2558 - วันหยุดเพิ่มเติมเดือนมกราคม 2558
1 ธันวาคม 2557 - โครงการนำเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 4 article
1 ธันวาคม 2557 - ประกาศวันหยุดประจำเดือนธันวาคม 2557
1 ตุลาคม 2557 - โครงการบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลแก่หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ article
8 กรกฎาคม 2557 - โครงการนำเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 และ 3 article
1 กรกฎาคม 2557 - วันหยุดทำการในเดือนกรกฎาคม 2557 article
12 พฤษภาคม 2557 - โครงการนำเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 article
10 มีนาคม 2557 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Couple Therapy Basics and Beyond
3 มีนาคม 2557 - ศูนย์สุขภาวะเปิดให้บริการตามปกติแล้ว article
13 กุมภาพันธ์ 2557 - วันหยุดทำการในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 article
3 กุมภาพันธ์ 2557 - ศูนย์สุขภาวะทางจิตเปิดบริการตามปกติ article
23 มกราคม 2557 - การเปิดทำการในช่วงวันที่ 23-24 มกราคม 2557
20 มกราคม 2557 - การเปิดทำการในช่วงวันที่ 20-22 มกราคม 2557 article
20 มกราคม 2557 - จุฬาฯ เปิดทำการตามปกติ 20 ม.ค. เป็นต้นไป article
15 มกราคม 2557 - ศูนย์สุขภาวะทางจิตปิดทำการในวันที่ 16-17 มกราคม 2557 article
15 มกราคม 2557 - จุฬาฯ ปิดทำการต่อ 16-17 ม.ค. 2557 article
14 มกราคม 2557 - ศูนย์สุขภาวะทางจิตปิดทำการช่วงวันที่ 14-15 มกราคม 2557 article
14 มกราคม 2557 - จุฬาฯ ประกาศปิดมหาวิทยาลัย 14 – 15 มกราคม 2557 article
12 มกราคม 2557 - จุฬาฯ ประกาศ งดการเรียนการสอน 13-15 มกราคมนี้ article
1 ตุลาคม 2556 - ประกาศวันหยุดทำการของศูนย์ฯ ประจำเดือนตุลาคม 2556 article
25 กันยายน 2556 - บุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าศึกษาดูงานของศูนย์ฯ article
16 กันยายน 2556 - ประกาศอัตราค่าบริการของศูนย์สุขภาวะทางจิต article
1 เมษายน 2559 - ประกาศวันหยุดทำการประจำเมษายน 2559
การเสวนา เรื่อง “Clinical Supervision in Buddhist Counseling Context” article
1 ตุลาคม 2558 - ประกาศวันหยุดทำการประจำเดือนตุลาคม 2558 article
1ตุลาคม 2558 - ประกาศวันหยุดทำการประจำเดือนตุลาคม 2558 articleCopyright © 2012 ศูนย์สุขภาวะทางจิต. All Rights Reserved.