ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล
bulletบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม
bulletบริการสายด่วนเยียวยาจิตใจ
bulletบริการอบรมเชิงปฏิบัติการ
bulletบริการแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษา
dot
อัตราค่าบริการของศูนย์
dot
bulletอัตราค่าบริการในช่วงเวลาทำการ
bulletอัตราค่าบริการในช่วงนอกเวลาทำการ
1 มิถุนายน 2559 - ประกาศวันหยุดทำการประจำมิถุนายน 2559 article

 

ประกาศวันหยุดทำการของศูนย์สุขภาวะทางจิต ประจำเดือนมิถุนายน 2559

 

 

 

 

 

 ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกำหนดวันหยุดทำการเนื่องบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากร คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559  ณ มณีแดงโฮมสเตย์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ดังนี้

 

                วันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2559 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

11 มกราคม 2560 ประกาศช่วงเวลาหยุดทำการของศูนย์สุขภาวะทางจิต
การเสวนา เรื่อง “การสร้างแรงจูงใจในการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี” article
**ประกาศ** เรื่องการเสวนาภาคต่อจากละครวัยแสบสาแหรกขาด: การถอดบทเรียนจากละครสู่บทบาทของนักจิตวิทยาในชีวิตจริง" article
การเสวนาภาคต่อจากละครวัยแสบสาแหรกขาด: การถอดบทเรียนจากละครสู่บทบาทของนักจิตวิทยาในชีวิตจริง article
1 พฤษภาคม 2559 - ประกาศวันหยุดทำการประจำพฤษภาคม 2559 article
1 เมษายน 2559 - ประกาศวันหยุดทำการประจำเมษายน 2559 article
1 กุมภาพันธ์ 2559 - ประกาศวันหยุดทำการประจำกุมภาพันธ์ 2559 article
1 มกราคม 2559 - ประกาศวันหยุดทำการประจำมกราคม 2559 article
การเสวนา เรื่อง “Clinical Supervision in Buddhist Counseling Context” article
1ธันวาคม 2558 - ประกาศวันหยุดทำการประจำเดือนธันวาคม 2558 article
1 ตุลาคม 2558 - ประกาศวันหยุดทำการประจำเดือนตุลาคม 2558 article
1 สิงหาคม 2558 - ประกาศวันหยุดทำการประจำเดือนสิงหาคม 2558 article
1 กรกฎาคม 2558 - ประกาศวันหยุดทำการประจำเดือนกรกฎาคม 2558 article
1 พฤษภาคม 2558 - ประกาศวันหยุดทำการประจำเดือนพฤษภาคม 2558 article
31 มีนาคม 2558 - ประกาศวันหยุดประจำเดือนเมษายน 2558
20 มีนาคม 2558 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Cognitive-Behavioral Therapy for Depression เบื้องต้น"
20 มกราคม 2558 - วันหยุดเพิ่มเติมเดือนมกราคม 2558
1 ธันวาคม 2557 - โครงการนำเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 4 article
1 ธันวาคม 2557 - ประกาศวันหยุดประจำเดือนธันวาคม 2557
1 ตุลาคม 2557 - โครงการบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลแก่หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ article
8 กรกฎาคม 2557 - โครงการนำเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 และ 3 article
1 กรกฎาคม 2557 - วันหยุดทำการในเดือนกรกฎาคม 2557 article
12 พฤษภาคม 2557 - โครงการนำเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 article
10 มีนาคม 2557 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Couple Therapy Basics and Beyond
3 มีนาคม 2557 - ศูนย์สุขภาวะเปิดให้บริการตามปกติแล้ว article
13 กุมภาพันธ์ 2557 - วันหยุดทำการในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 article
3 กุมภาพันธ์ 2557 - ศูนย์สุขภาวะทางจิตเปิดบริการตามปกติ article
23 มกราคม 2557 - การเปิดทำการในช่วงวันที่ 23-24 มกราคม 2557
20 มกราคม 2557 - การเปิดทำการในช่วงวันที่ 20-22 มกราคม 2557 article
20 มกราคม 2557 - จุฬาฯ เปิดทำการตามปกติ 20 ม.ค. เป็นต้นไป article
15 มกราคม 2557 - ศูนย์สุขภาวะทางจิตปิดทำการในวันที่ 16-17 มกราคม 2557 article
15 มกราคม 2557 - จุฬาฯ ปิดทำการต่อ 16-17 ม.ค. 2557 article
14 มกราคม 2557 - ศูนย์สุขภาวะทางจิตปิดทำการช่วงวันที่ 14-15 มกราคม 2557 article
14 มกราคม 2557 - จุฬาฯ ประกาศปิดมหาวิทยาลัย 14 – 15 มกราคม 2557 article
12 มกราคม 2557 - จุฬาฯ ประกาศ งดการเรียนการสอน 13-15 มกราคมนี้ article
1 ตุลาคม 2556 - ประกาศวันหยุดทำการของศูนย์ฯ ประจำเดือนตุลาคม 2556 article
25 กันยายน 2556 - บุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าศึกษาดูงานของศูนย์ฯ article
16 กันยายน 2556 - ประกาศอัตราค่าบริการของศูนย์สุขภาวะทางจิต article
1 เมษายน 2559 - ประกาศวันหยุดทำการประจำเมษายน 2559
การเสวนา เรื่อง “Clinical Supervision in Buddhist Counseling Context” article
1 ตุลาคม 2558 - ประกาศวันหยุดทำการประจำเดือนตุลาคม 2558 article
1ตุลาคม 2558 - ประกาศวันหยุดทำการประจำเดือนตุลาคม 2558 articleCopyright © 2012 ศูนย์สุขภาวะทางจิต. All Rights Reserved.