ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล
bulletบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม
bulletบริการสายด่วนเยียวยาจิตใจ
bulletบริการอบรมเชิงปฏิบัติการ
bulletบริการแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษา
dot
อัตราค่าบริการของศูนย์
dot
bulletอัตราค่าบริการในช่วงเวลาทำการ
bulletอัตราค่าบริการในช่วงนอกเวลาทำการ
บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล article

 

ศูนย์สุขภาวะทางจิต มีความพร้อมในการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่ทั้งนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต สัมพันธภาพ ความเครียด การเรียน
การทำงาน ครอบครัว และอื่นๆ โดยนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญ


ท่านสามารถสอบถามลักษณะและขอบเขตการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลของศูนย์ฯ และทำการนัดหมายการรับบริการล่วงหน้าได้ผ่านโทรศัพท์หมายเลข 02-218-1171 (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.) และท่านสามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการของศูนย์ฯ ได้ตามลิงค์ที่ปรากฏด้านล่างนี้

 

 
บริการของเรา

บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม article
บริการสายด่วนเยียวยาจิตใจ article
บริการอบรมเชิงปฏิบัติการ article
บริการแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษา articleCopyright © 2012 ศูนย์สุขภาวะทางจิต. All Rights Reserved.