ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล
bulletบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม
bulletบริการสายด่วนเยียวยาจิตใจ
bulletบริการอบรมเชิงปฏิบัติการ
bulletบริการแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษา
dot
อัตราค่าบริการของศูนย์
dot
bulletอัตราค่าบริการในช่วงเวลาทำการ
bulletอัตราค่าบริการในช่วงนอกเวลาทำการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 1 article

 1) ชื่อโครงการ

          โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Acceptance and Commitment Therapy: Third - Wave Cognitive Behavioral Therapy

 

2) หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการ

          ศูนย์สุขภาวะทางจิต ร่วมกับแขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3) หลักการและเหตุผล

          ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า การปรึกษาเชิงจิตวิทยาหรือจิตบำบัดแบบการยอมรับและพันธะสัญญา หรือ Acceptance and Commitment Therapy; ACT พัฒนา-ต่อยอดมาจากการปรึกษาเชิงจิตวิทยาหรือจิตบำบัดแบบการมุ่งเน้นความคิดและพฤติกรรม หรือ Cognitive Behavioral Therapy; CBT การปรึกษาเชิงจิตวิทยาหรือจิตบำบัดแบบการยอมรับและพันธะสัญญาได้รับการยอมรับมีประสิทธิภาพในการบำบัดปัญหาทางจิตใจในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ เช่น ภาวะซึมเศร้าสูง ความวิตกกังวล ตลอดจนปัญหาทางจิตใจอันเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพทางกาย

          อนึ่งเพื่อเป็นการบริการวิชาการ และขยายองค์ความรู้และทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาหรือจิตบำบัดแบบการยอมรับและพันธะสัญญา หรือ Acceptance and Commitment Therapy ให้แก่นักจิตวิทยา จิตแพทย์ หรือบุคลากรทางด้านสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้อง ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึง จึงมีความประสงค์จะจัดโครงการอบชมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Acceptance and Commitment Therapy: Third Wave Cognitive Behavioral Therapy

 

4) วัตถุประสงค์

นักจิตวิทยา จิตแพทย์ หรือบุคลากรทางด้านสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ในการให้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดตามแนวการยอมรับและพันธะสัญญา หรือ Acceptance and Commitment Therapy

5) ระยะเวลาดำเนินการ

การอบรมมีกำหนดการจัดงานในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ห้อง 613 ชั้น 6 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6) วิทยากร

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ

          อาจารย์ ดร. สมบุญ จารุเกษมทวี

 

7) กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

 

เวลา

รายละเอียดกำหนดการ

08.00 - 08.45 น.

ลงทะเบียน

08.45 - 09.00 น.

พิธีเปิด

09.00 - 10.15 น.

Introduction and overview of ACT

10.15 - 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 - 12.00 น.

6 Components of ACT --I

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.15 น.

6 Components of ACT --II

14.15 - 14.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 - 17.00 น.

From Theory to Practice

 

8) ค่าลงทะเบียน

การอบรมมีค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายนอกคนละ 2,000 บาท  

 

หมายเหตุ    -     ค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง     

-    ข้าราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง
ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงจากหน่วยงานต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

 

9) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1    ผู้ผ่านการอบรมได้รับความรู้ในการให้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาหรือจิตบำบัดแบบการยอมรับและพันธะสัญญา หรือ Acceptance and Commitment Therapy; ACT ได้

9.2    ผู้ผ่านการอบรมได้ฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาหรือจิตบำบัดแบบการยอมรับและพันธะสัญญา หรือ Acceptance and Commitment Therapy; ACT

 

10) วิธีการชำระเงิน

          ศูนย์สุขภาวะทางจิตใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านให้ชำระค่าลงทะเบียนภายหลังการลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ https://goo.gl/forms/bRnuXZlAIpDaplW62  โดยศูนย์ฯ จะจัดส่งแบบฟอร์มสำหรับชำระค่าลงทะเบียนไปให้ท่านทางอีเมล์ หรือท่านสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มการชำระค่าลงทะเบียนการอบรมเชิงปฎิบัติการ ได้ที่ website: http://www.chulawellness.com และสามารถชำระค่าลงทะเบียนโดยการนำแบบฟอร์มไปชำระเงินได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ทั้งนี้เมื่อชำระเงินแล้วท่านสามารถส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินมาที่ ศูนย์สุขภาวะทางจิต โดยสามารถส่งมาได้ 2 ช่องทางคือ ทาง e-mail :wellness.chula@gmail.com หรือ ทางโทรสาร 02-218-1195 เพื่อยืนยันการชำระเงินจึงจะได้รับการลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมการอบรม

11) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

          ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-1171
โทรสาร 02-218-
1195 หรือ e-mail: wellness.chula@gmail.com

 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์
Copyright © 2012 ศูนย์สุขภาวะทางจิต. All Rights Reserved.